top of page
SAEF aef2e-s-cover.jpg

Tiếng Anh Học Thuật

SAEF

Học viên nên hoàn tất cấp độ 2 - chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp Trong các Ngữ Cảnh tại Mỹ  trước khi tham gia khóa học này.

3AEF aef2e-s-cover.jpg

Tiếng Anh Học Thuật

3AEF

Học viên nên hoàn tất cấp độ 3 - chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp Trong các Ngữ Cảnh tại Mỹ  trước khi tham gia khóa học này. Sau khi hoàn tất khóa học này học viên có thể tham gia lớp luyện thi IETLS trong thang điểm từ 4.5 đến 5.5.

1AEF aef2e-s-cover.jpg

Tiếng Anh Học Thuật

1AEF

Học viên nên hoàn tất cấp độ 2 - chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp Trong các Ngữ Cảnh tại Mỹ  trước khi tham gia khóa học này.

4AEF aef2e-s-cover.jpg

Tiếng Anh Học Thuật

4AEF

Học viên nên hoàn tất cấp độ 3 - chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp Trong các Ngữ Cảnh tại Mỹ  trước khi tham gia khóa học này. Sau khi hoàn tất khóa học này học viên có thể tham gia lớp luyện thi IETLS trong thang điểm từ 5.5 đến 6.5.

2AEF aef2e-s-cover.jpg

Tiếng Anh Học Thuật

2AEF

Học viên nên hoàn tất cấp độ 2 - chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp Trong các Ngữ Cảnh tại Mỹ  trước khi tham gia khóa học này.

5AEF aef2e-s-cover.jpg

Tiếng Anh Học Thuật

5AEF

Học viên nên hoàn tất cấp độ 3 - chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp Trong các Ngữ Cảnh tại Mỹ  trước khi tham gia khóa học này. Sau khi hoàn tất khóa học này học viên có thể tham gia lớp luyện thi IETLS trong thang điểm từ 6.5 đến 7.5.

bottom of page