top of page

Nếu bạn đang tìm kiếm một môi trường để luyện tập nói tiếng Anh thì khóa học này là dành cho bạn.

Let's Talk cover 1A.PNG

Practice speaking English with native speakers.

- Thời gian khóa học: 4 tuần

 • Luyện tập nói cùng giáo viên bản ngữ.

 • 1.5 giờ/tuần

 • Số lượng học viên tối đa: 6

Let's Talk cover 1B.PNG

Practice speaking English with native speakers.

- Thời gian khóa học: 4 tuần

 • Luyện tập nói cùng giáo viên bản ngữ.

 • 1.5 giờ/tuần

 • Số lượng học viên tối đa: 6

Let's Talk cover 2B.PNG

Practice speaking English with native speakers.

- Thời gian khóa học: 4 tuần

 • Luyện tập nói cùng giáo viên bản ngữ.

 • 1.5 giờ/tuần

 • Số lượng học viên tối đa: 6

Let's Talk cover 2B.PNG

Practice speaking English with native speakers.

- Thời gian khóa học: 4 tuần

 • Luyện tập nói cùng giáo viên bản ngữ.

 • 1.5 giờ/tuần

 • Số lượng học viên tối đa: 6

Let's Talk cover 3A.PNG

Practice speaking English with native speakers.

- Thời gian khóa học: 4 tuần

 • Luyện tập nói cùng giáo viên bản ngữ.

 • 1.5 giờ/tuần

 • Số lượng học viên tối đa: 6

Let's Talk cover 3B.PNG

Practice speaking English with native speakers.

- Thời gian khóa học: 4 tuần

 • Luyện tập nói cùng giáo viên bản ngữ.

 • 1.5 giờ/tuần

 • Số lượng học viên tối đa: 6

Let's Talk cover 4A.PNG

Practice speaking English with native speakers.

- Thời gian khóa học: 4 tuần

 • Luyện tập nói cùng giáo viên bản ngữ.

 • 1.5 giờ/tuần

 • Số lượng học viên tối đa: 6

Let's Talk cover 4B.PNG

Practice speaking English with native speakers.

- Thời gian khóa học: 4 tuần

 • Luyện tập nói cùng giáo viên bản ngữ.

 • 1.5 giờ/tuần

 • Số lượng học viên tối đa: 6

bottom of page