top of page
Students Taking Exams

Students Taking Exams

Student Writing

Student Writing

Library

Library

Student Membership

Student Membership

Class

Class

College Campus

College Campus

Students with iPad

Students with iPad

* Lớp Thảo Luận Nhóm (Let's Talk!) dành cho học viên đã giao tiếp được tiếng Anh hoặc đang theo học cấp 3 chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp hoặc cấp độ 2 chương trình Tiếng Anh Học Thuật tại Horizons.

*Đối với lớp một học sinh, chúng tôi sẽ tạo ra một kế hoạch bài học tùy chỉnh phù hợp nhất với nhu cầu của bạn và trình độ tiếng Anh của bạn. Hãy gửi email cho chúng tôi tại support@anhnguhorizons.com để nhận kế hoạch học tập và học phí khóa học.

Nếu bạn có một nhóm 2-5 sinh viên cùng cấp độ và cần yêu cầu giờ học đặc biệt, hãy gửi email cho chúng tôi tại support@anhnguhorizons.com để nhận học phí theo nhóm.

bottom of page