top of page
Book cover 4-5.JPG

IELTS 4-5

Để tham gia khóa học này, học viên cần hoàn tất chương trình tiếng Anh Học Thuật cấp độ 3 (3AEF).

Book cover 5 - 6.5.JPG

IELTS 5-6.5

Để tham gia khóa học này, học viên cần hoàn tất chương trình tiếng Anh Học Thuật cấp độ 4 (4AEF).

Book cover 6.5 - 7.5.JPG

IELTS 6.5-7.5

Để tham gia khóa học này, học viên cần hoàn tất chương trình tiếng Anh Học Thuật cấp độ 5 (5AEF).

bottom of page