top of page
TOEFL
Cover 45-64.JPG

TOEFL 45-64

Để tham gia khóa học này, học viên cần hoàn tất chương trình tiếng Anh Học Thuật cấp độ 4 (4AEF).

Cover 65-89.JPG

TOEFL 65-89

Để tham gia khóa học này, học viên cần hoàn tất chương trình tiếng Anh Học Thuật cấp độ 5 (5AEF).

Cover 90-110.JPG

TOEFL 90-110

Để tham gia khóa học này, học viên cần hoàn tất lớp TOEFL 65-89).

bottom of page